Palmeiras »তিহাসিক ফলাফল

Palmeiras »তিহাসিক ফলাফলপাম গাছ মরসুম 2020/2021 79 ম্যাচ
পাম গাছ মৌসুম 2019/2020 49 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2018/2019 69 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2017/2018 69 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2016/2017 50 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2015/2016 46 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2014/2015 38 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2013/2014 41 ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2012/2013 50 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2011/2012 40 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2010/2011 45 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2009/2010 37 ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2008/2009 56 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2007/2008 38 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2006/2007 36 ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2005/2006 53 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2004/2005 54 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2003/2004 13 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2002/2003 25 ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2001/2002 ৩৩ টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 2000/2001 53 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1999/2000 48 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1998/1999 53 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1997/1998 ৩৩ টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1996/1997 27 ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1995/1996 25 ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1994/1995 9 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1993/1994 7 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1978/1979 6 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1973/1974 6 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1972/1973 7 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1970/1971 10 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1967/1968 15 টি ম্যাচ
পাম গাছ মরসুম 1960/1961 6 টি ম্যাচ